es|en
Risctox
 

Base de datos de sustancias tóxicas y peligrosas RISCTOX

Buscador de sustancias
 
Prohibidas para trabajadoras lactantes
Prohibidas para trabajadoras lactantes
 (propan-2-ol)[[2,2´-tiobis[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolato]](2-)-O,O´,S] de niquel
 • (propan - 2 - ol) [[2, 2' - thiobis[4 - (1, 1, 3, 3 - tetramethylbutyl) phenolato]] (2 - ) - O, O', S]nickel
 tris(pentano-2,4-dionato-O,O´)silicon hexafluoroarsenato
 • tris (pentane - 2, 4 - dionato - O, O') silicon hexafluoroarsenate
[μ-(4,6-dinitroresorcinolato(2-)-O1,O3)]dihidroxidiplomo
 • [mu - (4, 6 - dinitroresorcinolato de (2 - ) - O1, O3) ]dihidroxi - diplomo
 • [μ - (4, 6 - dinitroresorcinolato (2 - ) - O1, O3) ]dihydroxydilead
[µ-[carbonato(2-)-O:O’]]-dihidroxi-triníquel
 • ácido carbónico, sal de níquel
 • ácido carbónico, sal de níquel (2+)
 • Carbonato básico de níquel
 • Carbonato de níquel
 • hidróxido carbonato de níquel
 • [µ - [carbonate (2 - ) - O:O']] dihydroxy trinickel
 • [μ - [carbonate (2 - ) - O:O']]dihydroxydinickel
 • Nickel carbonate
 • Basic nickel carbonate
 • Carbonic acid, nickel (2+) salt
 • Carbonic acid, nickel salt
 • [carbonate (2 - ) ] tetrahydroxytrinickel
[2,2'-[1,2-fenilenbis(nitrilometilidino)]-bis(fenolato)]-N,N',O,O'-ni...
 • [2, 2' - [1, 2 - phenylenebis (nitrilomethylidyne) ] - bis (phenolato) ] - N, N', O, O' - nickel (II)
[4'-(8-acetilamino-3,6-disulfonato-2-naftilazo)-4''-(6-benzoilamino-3-sulfonato-2...
 • trisodium [4' - (8 - acetylamino - 3, 6 - disulfonato - 2 - naphthylazo) - 4'' - (6 - benzoylamino - 3 - sulfonato - 2 - naphthylazo) - biphenyl - 1, 3', 3'', 1''' - tetraolato - O, O', O'', O''']copper (II)
[carbonato(2-)] tetrahidroxitriníquel
 • hidróxido carbonato de níquel
 • [carbonate (2 - ) ] tetrahydroxytrinickel
 • [carbonato (2 - ) ]tetrahydroxytrinickel
[ftalato(2-)]dioxotriplomo
 • [1, 2 - bencenodicarboxilato (2 - ) ] de dioxo - triplomo
 • ftalato ( - 2) de dioxo - triplomo
 • [phthalate (2 - ) ]dioxotrilead
[ftalato(2-)]oxodiplomo
 • ftalato ( - 2) de oxo - diplomo
 • [phthalate (2 - ) ]oxodilead
α-α-α-triclorotolueno
 • alfa, alfa, alfa - triclorotolueno
 • benzotricloruro
 • triclorometilbenceno
 • α, α, α - trichlorotoluene
γ-HCH
 • γ - BHC
 • 1alfa, 2alfa, 3ß, 4alfa, 5alfa, 6ß - hexaclorociclohexano
 • Bencenohexacloruro
 • gamma - 1, 2, 3, 4, 5, 6 - hexaclorociclohexano
 • gamma - hexaclorociclohexano
 • HCH
 • hexaclorociclohexano
 • lindano
 • lindano (gamma)
 • Benzenehexachloride
 • Lindane
 • BHC
 • gamma isomer of 1, 2, 3, 4, 5, 6 - hexachlorocyclohexane
 • Benhexachlor
 • gamma - BHC
 • Gamma - Col
 • gamma - HCH
 • Tri - 6
 • gamma - Hexachlorocyclohexane
 • Aparasin
 • Aphitiria
 • Benesan
 • Benexane
 • BoreKil
 • Borer - Tox
 • Exagama
 • Gallogama
 • Gamaphex
 • Gamasan
 • Gammex
 • Gammexane
 • Gexane
 • Isotox
 • Jacutin
 • Kwell
 • Lindafor
 • Lindagronox
 • Lindaterra
 • Lindatox
 • Lintox
 • Lorexane
 • NewKotol
 • Noviagam
 • Quellada
 • Steward
 • Streunex
α-α-α-4-tetraclorotolueno
 • p - a, a, a - TETRACLOROTOLUENO
 • p - CLOROBENZOTRICLORURO DE a, a, a, a - TETRACLOROTOLUENO
 • p - CLOROBENZOTRICLORURO DE alfa, alfa, alfa - 4 - TETRACLOROTOLUENO
 • α, α, α, 4 - tetrachlorotoluene
α-D-glucopiranosa, 1-(dihidrógeno fosfato), sal de plomo
 • SAL DE 1 - (DIHIDROGENOFOSFATO) - . alfa. - D - GLUCOPIRANOATO Y PLOMO
 • α - d - Glucopyranose, 1 - (dihydrogen phosphate) , lead salt
(2-etilhexanoato-O)(isodecanoato-O)níquel
 • (2 - ethylhexanoato - O) (isodecanoato - O) nickel
(2-etilhexanoato-O)(isodecanoato-O)plomo
 • (2 - ETILHEXANOATO O) (ISODECANOATO - O) DE PLOMO
 • (2 - ethylhexanoato - O) (isodecanoato - O) lead
(2-etilhexanoato-O)(isononanoato-O)níquel
 • (2 - ethylhexanoato - O) (isononanoato - O) nickel
(2-etilhexanoato-O)(isononanoato-O)plomo
 • (2 - ETILHEXANOATO - O) (ISONONANOATO - O) DE PLOMO
 • (2 - ethylhexanoato - O) (isononanoato - O) lead
(2-etilhexanoato-O)(isooctanoato-O)níquel
 • (2 - ethylhexanoato - O) (isooctanoato - O) nickel
(2-etilhexanoato-O)(isooctanoato-O)plomo
 • (2 - etilhexanoato - O) (isooctanoato - O) de plomo
 • (2 - ethylhexanoate - O) (isooctanoate - O) lead
(2-etilhexanoato-O)(neodecanoato-O)níquel
 • (2 - ethylhexanoato - O) (neodecanoato - O) nickel
(2-etilhexanoato-O)(neodecanoato-O)plomo
 • (2 - ETILHEXANOATO O) (NEODECANOATO - O) DE PLOMO
 • (2 - ethylhexanoato - O) (neodecanoato - O) lead
(2-metil-4,6-dinitrofenolato-O1)(nitrato-O)-mu-monohidrato-oxodiplomo
 • Lead 4, 6 - dinitro - o - cresylate hydroxide nitrate
(3-carboxi-1,1'-(1,2-dicianovinilenbis(nitrilometilidino)-2,2'-dinaftolato)niquel(II)
 • (3 - carboxy - 1, 1' - (1, 2 - dicyanovinylenebis (nitrilomethylidyne) - 2, 2' - dinaphtholato) nickel (II)
(butilamina)[[2,2'-tiobis[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolato]](2-)-O,O',S]níquel
 • (butylamine) [[2, 2' - thiobis[4 - (1, 1, 3, 3 - tetramethylbutyl) phenolato]] (2 - ) - O, O', S]nickel
(dihidrogenofosfato) de 2,3-dihidroxipropilo, sal de níquel (1:1)
 • 2, 3 - dihydroxypropyl (dihydrogen phosphate) , nickel salt (1:1)
(epoxietil)benceno
 • 7, 8 - OXIDO ESTIRENO
 • FENILOXIRANO
 • OXIDO DE ESTIRENO
 • (epoxyethyl) benzene
(isodecanoato-O)(isononanoato-O)níquel
 • (isodecanoato - O) (isononanoato - O) nickel
(isodecanoato-O)(isononanoato-O)plomo
 • (ISODECANOATO - O) (ISONONANOATO - O) DE PLOMO
 • (isodecanoato - O) (isononanoato - O) lead
(isodecanoato-O)(isooctanoato-O)níquel
 • (isodecanoato - O) (isooctanoato - O) nickel
(isodecanoato-O)(isooctanoato-O)plomo
 • (ISODECANOATO - O) (ISOOCTANOATO - O) DE PLOMO
 • (isodecanoato - O) (isooctanoato - O) lead
(isodecanoato-O)(neodecanoato-O)níquel
 • (isodecanoato - O) (neodecanoato - O) nickel
(isodecanoato-O)(neodecanoato-O)plomo
 • (ISODECANOATO - O) (NEODECANOATO - O) DE PLOMO
 • (isodecanoato - O) (neodecanoato - O) lead
(isononanoato-O)(isooctanoato-O)níquel
 • (isononanoato - O) (isooctanoato - O) nickel
(isononanoato-O)(isooctanoato-O)plomo
 • (ISONONANOATO - O) (ISOOCTANOATO - O) DE PLOMO
 • (isononanoato - O) (isooctanoato - O) lead
(isononanoato-O)(neodecanoato-O)níquel
 • (isononanoato - O) (neodecanoato - O) nickel
(isononanoato-O)(neodecanoato-O)plomo
 • (ISONONANOATO - O) (NEODECANOATO - O) DE PLOMO
 • (isononanoato - O) (neodecanoato - O) lead
(isooctanoato-O)(neodecanoato-O)níquel
 • (isooctanoato - O) (neodecanoato - O) nickel
(maleato)trioxotetraplomo
 • 2 - BUTENODIOATO - TRIOXOTETRAPLOMO
 • MALEATO - TRIOXOTETRAPLOMO
 • (maleato) trioxotetralead
(neononanoato-O)(neoundecanoato-O)níquel
 • (neononanoato - O) (neoundecanoato - O) nickel
(neononanoato-O)(neoundecanoato-O)plomo
 • (NEOUNDECANOATO - O) (NEONONANOATO - O) DE PLOMO
 • (neononanoato - O) (neoundecanoato - O) lead
(R)-12-hidroxioleato de plomo(2+)
 • (R) - 12 - HIDROXIOLEATO DE PLOMO
 • 12 - HIDROXI - 9 - OCTADECENOATO DE PLOMO
 • lead (2+) (R) - 12 - hydroxyoleate
(R)-1-CLORO-2,3-EPOXIPROPANO
 • (R) - 1 - chloro - 2, 3 - epoxypropane
(R)-3,5,6-trihidroxi-4,6-bis(3-metilbut-2-enil)-2-(3-metil-2-oxobutil)ciclohexa-2,4-dien-1-ona, s...
 • SAL DE (R) - 3, 5, 6 - TRIHIDROXI - 4, 6 - bis (3 - METILBUT - 2 - ENIL) - 2 - (3 - METIL - 2 - OXOBUTIL) CICLOHEXA - 2, 4 - DIEN - 1 - ONA Y PLOMO
 • (R) - 3, 5, 6 - trihydroxy - 4, 6 - bis (3 - methylbut - 2 - enyl) - 2 - (3 - methyl - 2 - oxobutyl) cyclohexa - 2, 4 - dien - 1 - one, lead salt
(S)-4-METILBENCENOSULFONATO-OXIRANOMETANOL
 • oxiranemethanol, 4 - methylbenzene - sulfonate, (S) -
(Z)-hexadec-9-enoato de plomo(2+)
 • (Z) - 9 - HEXADECENOATO DE PLOMO (II)
 • lead (2+) (Z) - hexadec - 9 - enoate
[μ-(piperazina-N1:N4)]bis[3-[1-[(4,5,6,7-tetracloro-1-oxo-1H-isoindol-3-il)hidrazono]etil]quin...
 • [μ - (piperazine - N1:N4) ]bis[3 - [1 - [ (4, 5, 6, 7 - tetrachloro - 1 - oxo - 1H - isoindol - 3 - yl) hydrazono]ethyl]quinoline - 2, 4 (1H, 3H) - dionato (2 - ) ]dinickel
[μ-[[1,1',1'',1'''-[benceno-1,2,4,5-tetrailtetrakis(nitrometilidino)]n...
 • [μ - [[1, 1', 1'', 1''' - [benzene - 1, 2, 4, 5 - tetrayltetrakis (nitromethylidyne) ]naphth - 2 - olato] (4 - ) ]]dinickel
[μ-[[5,5'-azobis[1H-tetrazolato]](2-)]]dihidroxidiplomo
 • [MU - [[5, 5' - AZOBIS[1H - TETRAZOLATO]] DE (2 - ) ]]DIHIDROXIDIPLOMO
 • [μ - [[5, 5' - azobis[1H - tetrazolato]] (2 - ) ]]dihydroxydilead
[(2-amino-2-oxoetoxi)acetato(2-)]níquel
 • [ (2 - amino - 2 - oxoethoxy) acetato (2 - ) ]nickel
[[1,1'-[1,2-fenilenbis(nitrilometilidin)]bis[2-naftolato]](2-)-N,N',O,O']níquel
 • [[1, 1' - [1, 2 - phenylenebis (nitrilomethylidyne) ]bis[2 - naphtholato]] (2 - ) - N, N', O, O']nickel
 
 

Esta acción se desarrolla dentro del proyecto Asistencia técnica e información para el fomento de la prevención de riesgos laborales (AI2018 - 0006)