es|en
Risctox
 

Base de datos de sustancias tóxicas y peligrosas RISCTOX

Buscador de sustancias
 
Sustancias Biocidas prohibidas
Sustancias Biocidas prohibidas
[2-(4-fenoxifenoxi)etil]carbamato de etilo
 • fenoxycarb
 • ethyl [2 - (4 - phenoxyphenoxy) ethyl]carbamate
 • fenoxycarb
α-cipermetrina (ISO)
 • (1R, 3R) - 3 - (2, 2 - diclorovinil) - 2, 2 - dimetilciclopropanocarboxilato de (S) - α - ciano - 3 - fenoxibencilo
 • alfa - cipermetrina
 • cis/trans +/ - 40/60 (±) - a - ciano - 3 - fenoxibencil - (±) - cis, trans - 3 - (2, 2 - diclorovinil) - 2, 2 - dimetilciclopropano carboxilato
 • mezcla racémica de: (1S, 3S) - 3 - (2, 2 - diclorovinil) - 2, 2 - dimetilciclopropanocarboxilato de (R) - α - ciano - 3 - fenoxibencilo
 • α - cypermethrin (ISO)
 • (S) - α - cyano - 3 - phenoxybenzyl (1R, 3R) - 3 - (2, 2 - dichlorovinyl) - 2, 2 - dimethylcyclopropanecarboxylate
 • racemate comprising (R) - α - cyano - 3 - phenoxybenzyl (1S, 3S) - 3 - (2, 2 - dichlorovinyl) - 2, 2 - dimethylcyclopropanecarboxylate
γ-HCH
 • γ - BHC
 • 1alfa, 2alfa, 3ß, 4alfa, 5alfa, 6ß - hexaclorociclohexano
 • Bencenohexacloruro
 • gamma - 1, 2, 3, 4, 5, 6 - hexaclorociclohexano
 • gamma - hexaclorociclohexano
 • HCH
 • hexaclorociclohexano
 • lindano
 • lindano (gamma)
 • Benzenehexachloride
 • Lindane
 • BHC
 • gamma isomer of 1, 2, 3, 4, 5, 6 - hexachlorocyclohexane
 • Benhexachlor
 • gamma - BHC
 • Gamma - Col
 • gamma - HCH
 • Tri - 6
 • gamma - Hexachlorocyclohexane
 • Aparasin
 • Aphitiria
 • Benesan
 • Benexane
 • BoreKil
 • Borer - Tox
 • Exagama
 • Gallogama
 • Gamaphex
 • Gamasan
 • Gammex
 • Gammexane
 • Gexane
 • Isotox
 • Jacutin
 • Kwell
 • Lindafor
 • Lindagronox
 • Lindaterra
 • Lindatox
 • Lintox
 • Lorexane
 • NewKotol
 • Noviagam
 • Quellada
 • Steward
 • Streunex
(1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de (S)-Alfa-ciano-3-fenoxibencil...
 • [1R - [1. alfa. (S) , 3. alfa. ]] - 3 - (2, 2 - DIBROMOVINIL) - 2, 2 - DIMETILCICLOPROPANOCARBOXILATO DE . alfa. - CIANO - 3 - FENOXIBENCILO
 • DELTAMETRIN
 • DELTAMETRINA
 • DELTAMETRINA (ISO)
 • PIRETROIDE
 • (S) - alfa - cyano - 3 - phenoxybenzyl (1R, 3R) - 3 - (2, 2 - dibromovinyl) - 2, 2 - dimethylcyclopropanecarboxylate, deltamethrin (ISO)
 • Cyclopropanecarboxylic acid, 3 - (2, 2 - dibromoethenyl) - 2, 2 - dimethyl - , cyano (3 - phenoxyphenyl) methyl ester, [1R - [1alpha (S*) , 3alpha]] -
 • α - cyano - 3 - phenoxybenzyl [1R - [1α (S*) , 3α]] - 3 - (2, 2 - dibromovinyl) - 2, 2 - dimethylcyclopropanecarboxylate
(2-bromo-2-nitrovinil)benceno
 • Benzene, (2 - bromo - 2 - nitroethenyl) -
 • (2 - bromo - 2 - nitrovinyl) benzene
(benciloxi)metanol
 • (benzyloxy) methanol
(E,E)-hexa-2,4-dienoato de potasio
 • 2, 4 - Hexadienoic acid, potassium salt, (E, E) -
 • potassium (E, E) - hexa - 2, 4 - dienoate
 • potassium sorbate
(etilendioxi)dimetanol
 • (ethylenedioxy) dimethanol
(R)-p-menta-1,8-dieno
 • d - limonano
 • d - limoneno
 • (R) - p - mentha - 1, 8 - diene
[1α(S*),3α]-(±)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de &al...
 • α - cyano - 4 - fluoro - 3 - phenoxybenzyl [1α (S*) , 3α] - (±) - 3 - (2, 2 - dichlorovinyl) - 2, 2 - dimethylcyclopropanecarboxylate
1,3-bis(hidroximetil)-5,5-dimetilimidazolidina-2,4-diona
 • 2, 4 - Imidazolidinedione, 1, 3 - bis (hydroxymethyl) - 5, 5 - dimethyl -
 • 1, 3 - bis (hydroxymethyl) - 5, 5 - dimethylimidazolidine - 2, 4 - dione
1,3-bis(hidroximetil)urea
 • 1, 3 - bis (hydroxymethyl) urea
1,3-dibromo-5,5-dimetilhidantoína
 • 2, 4 - Imidazolidinedione, 1, 3 - dibromo - 5, 5 - dimethyl -
 • 1, 3 - dibromo - 5, 5 - dimethylhydantoin
1,3-dicloro-5,5-dimetilhidantoína
 • 1, 3 - dichloro - 5, 5 - dimethylhydantoin
1,3-DICLORO-5-ETIL-5-METILIMIDAZOLIDINA-2,4-DIONA
 • 1, 3 - dichloro - 5 - ethyl - 5 - methylimidazolidine - 2, 4 - dione
1,4-diclorobenceno
 • DICLOROBENCENO
 • para - DICLOROBENCENO
 • p - DICLOROBENCENO
 • 1, 4 - dichlorobenzene
1-[1,3-bis(hidroximetil)-2,5-dioxoimidazolidin-4-il]-1,3-bis(hidroximetil)urea
 • 1 - [1, 3 - bis (hydroxymethyl) - 2, 5 - dioxoimidazolidin - 4 - yl] - 1, 3 - bis (hydroxymethyl) urea
1-óxido de piridina-2-tiol, sal de sodio
 • SODIO - 2 - PIRIDINATIOL - 1 - OXIDO
 • 2 - Pyridinethiol, 1 - oxide, sodium salt
 • pyridine - 2 - thiol 1 - oxide, sodium salt
2-(1-metil-2-(4-fenoxifenoxi)etoxi)piridina
 • 2 - (1 - methyl - 2 - (4 - phenoxyphenoxy) ethoxy) pyridine
2,2',2''-(hexahidro-1,3,5-triazina-1,3,5-triil)trietanol
 • HEXAHIDRO - 1, 3, 5 - tris (2 - HIDROXIETIL) - S - TRIAZINA
 • 2, 2', 2'' - (hexahydro - 1, 3, 5 - triazine - 1, 3, 5 - triyl) triethanol
 • Hexahydro - 1, 3, 5 - tris (2­hydroxyethyl) - s - triazine
2,2-dibromo-2-cianoacetamida
 • 2, 2 - dibromo - 2 - cyanoacetamide
2,4,6-triclorofenolato de sodio
 • Phenol, 2, 4, 6 - trichloro - , sodium salt
 • sodium 2, 4, 6 - trichlorophenolate
2-bromo-1-(4-hidroxifenil)etan-1-ona
 • Ethanone, 2 - bromo - 1 - (4 - hydroxyphenyl) -
 • 2 - bromo - 1 - (4 - hydroxyphenyl) ethan - 1 - one
2-bromo-2-(bromometil)pentanodinitrilo
 • Pentanedinitrile, 2 - bromo - 2 - (bromomethyl) -
 • 2 - bromo - 2 - (bromomethyl) pentanedinitrile
2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol, bronopol (DCI)
 • 2 - bromo - 2 - nitropropano - 1, 3 - diol
 • bronopol (DCI)
 • 2 - bromo - 2 - nitropropane - 1, 3 - diol, bronopol (INN)
2-hidroxi-4-isopropil-2,4,6-ciclohepta-2,4,6-trien-1-ona
 • 2 - hydroxy - 4 - isopropyl - 2, 4, 6 - cyclohepta - 2, 4, 6 - trien - 1 - one
2-metil-2H-isotiazol-3-ona
 • 3 (2H) - Isothiazolone, 2 - methyl -
 • 2 - methyl - 2H - isothiazol - 3 - one
2-octil-2H-isotiazol-3-ona
 • 2 - octyl - 2H - isothiazol - 3 - one
3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de m-fenoxibencilo
 • PERMETRIN
 • PERMETRINA
 • PERMETRINA (ISO)
 • m - phenoxybenzyl 3 - (2, 2 - dichlorovinyl) - 2, 2 - dimethylcyclopropanecarboxylate
 • Permethrin
3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea
 • ISOPROTURON
 • 3 - (4 - isopropylphenyl) - 1, 1 - dimethylurea
3-(benzo[b]tien-2-il)-5,6-dihidro-1,4,2-oxatiazina-4-oxido
 • 3 - (benzo [b] thien - 2 - yl) - 5, 6 - dihydro - 1, 4, 2 - oxathiazine - 4 - oxide
4,5-dicloro-2-octil-2H-isotiazol-3-ona
 • 4, 5 - DICLORO - 2 - N - OCTIL - 3 (2H) - ISOTIAZOLONA
 • 4, 5 - DICLORO - 2 - N - OCTIL - 4 - ISOTIAZOLIN - 3 - ON
 • DCOI
 • 4, 5 - dichloro - 2 - n - octyl - 4 - isothiazolin - 3 - on; 4, 5 - dichloro - 2 - n - octyl - 3 (2H) - isothiazolone
 • 4, 5 - dichloro - 2 - octyl - 2H - isothiazol - 3 - one
 • RH - 5287
4,5-dicloro-3H-1,2-ditiol-3-ona
 • 4, 5 - dichloro - 3H - 1, 2 - dithiol - 3 - one
4-cloro-3,5-xilenol
 • 4 - CLORO - 3, 5 - DIMETILFENOL
 • CLOROXILENOL
 • 4 - chloro - 3, 5 - xylenol
5,5-DIMETIL-PERHIDRO-PIRIMIDIN-2-ONA a-(4-TRIFLUOROMETILSTIRIL)-a-(4-TRIFLUOROMETIL)CINAMILIDENHI...
 • HIDRAMETILNON
 • 5, 5 - dimethyl - perhydro - pyrimidin - 2 - one α - (4 - trifluoromethylstyryl) - α - (4 - trifluoromethyl) cinnamylidenehydrazone
5-Cloro-2-(4-clorofenoxi) fenol
 • DCPP
 • 5 - chloro - 2 - (4 - chlorophenoxy) phenol
 • DCPP
5-cloro-2-[4-cloro-2-[[[(3,4-diclorofenil)amino]carbonil]amino]fenoxi]bencenosulfonato de sodio
 • sodium 5 - chloro - 2 - [4 - chloro - 2 - [[[ (3, 4 - dichlorophenyl) amino]carbonyl]amino]phenoxy]benzenesulphonate
6-óxido de 2,4,8,10-tetra(terc-butil)-6-hidroxi-12H-dibenzo[d,g][1,3,2]dioxafosfocin, sal de sodio
 • 2, 4, 8, 10 - tetra (tert - butyl) - 6 - hydroxy - 12H - dibenzo[d, g][1, 3, 2]dioxaphosphocin 6 - oxide, sodium salt
abamectin
 • abamectin (combinacion de avermectin B1a y avermectin B1b) (ISO)
 • abamectin
 • abamectin (combination of avermectin B1a and avermectin B1b) (ISO)
aceite de colza
 • Rape oil
aceite de huesos
 • Bone oil
acetato de 2,6-dimetil-1,3-dioxan-4-ilo
 • DIMETOXANO
 • 1, 3 - Dioxan - 4 - ol, 2, 6 - dimethyl - , acetate
 • 2, 6 - dimethyl - 1, 3 - dioxan - 4 - yl acetate
ácido benzoico
 • benzoic acid
ácido bórico
 • boric acid
ácido citrico
 • citric acid
ácido D-glucónico, compuesto con N,N''-bis(4-clorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazat...
 • D - gluconic acid, compound with N, N'' - bis (4 - chlorophenyl) - 3, 12 - diimino - 2, 4, 11, 13 - tetraazatetradecanediamidine (2:1)
ácido fórmico
 • acido formico
 • acido formico . . . %
 • formic acid
ácido hexa-2,4-dienoico
 • 2, 4 - Hexadienoic acid, (E, E) -
 • hexa - 2, 4 - dienoic acid
ácido hexafluorosilicico
 • 2 - DIHIDROGENOHEXAFLUOROSILICATO
 • ACIDO FLUOROSILICICO
 • ACIDO FLUOSILICICO
 • HEXAFLUOROSILICATO DE HIDROGENO . . . %
 • hexafluorosilicic acid
acido l-(+)-lactico
 • l - (+) - lactic acid
 
 

Esta acción se desarrolla dentro del proyecto Asistencia técnica e información para el fomento de la prevención de riesgos laborales (AI2018 - 0006)